اثر سطح مقطع و شدت تنش بر روی توسعه ناحیه آسیب اطراف تونل ها در توده سنگ سخت : مدل¬سازی عددی

نویسندگان

  • شفیع خوشخرام چریک آباد دانشجو
  • کامران گشتاسبی
  • حمیدرضا نجاتی

چکیده

افزیش عمق حفریه­های زیرزمینی در توده­سنگ سخت، سبب واکنش شدید به حفاری در این نوع توده­سنگ می­شود.  نمونه­ای از این واکنش توسعه ناحیه آسیب در اطراف حفریه است. در این مطالعه ناحیه آسیب با استفاده از مدل­سازی عددی دوبعدی در ترکیب با مدل رفتاری تضعیف چسبندگی – تقویت زاویه اصطکاک مدل­سازی شد. تاثیر سطح مقطع و شدت تنش بر روی توسعه این ناحیه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده تاثیر قابل­توجه نوع سطح مقطع با سطوح صاف یا انحنادار است. سطوح صاف ناحیه آسیب با تمرکز و عمق بالاتر را ایجاد می­کنند. جهت توسعه آسیب وابستگی بالایی به شدت تنش و نسبت تنش افقی به قائم دارد. میدان تنش غیرهمسانگرد نیز سبب توسعه ناحیه آسیب در راستای خاصی می­شود.

 

##submission.downloads##

چاپ شده

2022-02-27

شماره

نوع مقاله

مقالات

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده