کمّی سازی عدم قطعیت در پیش¬بینی گام تخریب اول در استخراج جبهه¬کار طولانی با روش¬های تحلیل قابلیت اعتماد

نویسندگان

  • محمد عطایی
  • سجاد محمدی

کلمات کلیدی:

عدم قطعیت، تحلیل قابلیت اعتماد، شاخص قابلیت اعتماد، گام تخریب اول، معدن بلوک 3 پروده 4

چکیده

هدف این مقاله تحلیل قابلیت اعتماد روش­های تجربی و تحلیلی پیش­بینی گام تخریب اول به‌منظور کمّی سازی عدم قطعیت مدل­ها و پارامترها است. برای این منظور پروژه استخراج جبهه­کار طولانی مکانیزه در معدن بلوک 3 پروده 4 انتخاب شده است. در این راستا با استفاده از دو روش ممان دوم مرتبه اول (FOSM) و شبیه­سازی مونت­کارلو (MCS) قابلیت اعتماد دو روش تجربی RQI و CMRI و مدل تحلیلی مبتنی بر مکانیک تیر با تعیین شاخص قابلیت اعتماد (β) تحلیل شده است. یافته­ها نشان داد که نتایج دو روش FOSM و MCS نزدیک به هم است. همچنین شاخص قابلیت اعتماد مدل RQI (میانگین 92/23) بیش از دو روش دیگر است و پس‌ازآن به ترتیب مدل تحلیلی (میانگین 17/21) و مدل CMRI (میانگین 71/9) قرار می­گیرند. تحلیل این نتایج نشان می­دهد که اختلاف کم شاخص قابلیت اعتماد روش RQI و مدل تحلیلی با در نظر گرفتن تعداد پارامترهای دخیل بیشتر در مدل تحلیلی قابل توجیه است. از سویی دیگر مقدار متوسط گام تخریب پیش­بینی شده دو روش تحلیلی (میانگین 03/20) و CMRI (میانگین 17/19) نزدیک به هم بوده و بر اساس تجارب گذشته ناحیه پروده قابل‌قبول است. بر اساس این دو موضوع، مدل تحلیلی به‌عنوان مدل با قابلیت اعتماد بیشتر برای پیش­بینی گام تخریب اول در معدن بلوک 3 پروده 4 معرفی شده است.

##submission.downloads##

چاپ شده

2022-11-14

شماره

نوع مقاله

مقالات

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده