تاثیر پارامترهای مقاومت برشی توده‌سنگ بر ظرفیت باربری پی سنگ‌های مستغرق

نویسندگان

  • احمد فهیمی¬فر دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • سید میثم ایمانی گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پردیس گرمسار

چکیده

در این تحقیق، تاثیر پارامترهای مقاومت برشی سنگ بکر و درزها بر ظرفیت باربری توده‌سنگ­های حاوی دو دسته درز عمود بر هم در حضور آب زیرزمینی بررسی شده است. تحلیل‌های انجام شده، به روش مرز بالای آنالیز حدی بوده است. شیب یکی از دسته‌ درزها، مقادیر °15α=، °30α= و °45α= در نظر گرفته شده و معیار خرابی قسمت بکر سنگ و درزها از نوع مور کولمب فرض شده است. روابط مرز بالای ظرفیت باربری یک شالوده نواری واقع بر پی‌سنگ برای دو حالت وجود و عدم وجود آب زیرزمینی تعیین شده است و نتایج بدست آمده با برخی از مهمترین تحقیقات انجام شده توسط سایر محققین مقایسه شده است. همچنین تاثیر پارامترهای مقاومت برشی سنگ بکر و درزها بر میزان کاهش ظرفیت باربری ناشی از وجود آب نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کاهش ظرفیت باربری ناشی از وجود آب، در حالت °15α= بیشتر از سایر زوایای مورد بررسی است. همچنین افزایش چسبندگی درزه‌ها نسبت به چسبندگی سنگ بکر، سبب کاهش تاثیر آب زیرزمینی بر ظرفیت باربری پی‌سنگ می‌شود. علاوه بر این افزایش زاویه اصطکاک سنگ بکر و درزها سبب می‌شود که آب زیرزمینی، کاهش بیشتری در ظرفیت باربری ایجاد کند.

بیوگرافی نویسندگان

احمد فهیمی¬فر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سید میثم ایمانی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پردیس گرمسار

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پردیس گرمسار

مراجع

Ausilio, E., & Conte, E. (2005). Influence of Groundwater on the Bearing Capacity of Shallow Foundations. Canadian Geotechnical Journal, 663-672.

Michalowski, R. L., & You, L. (1998). Non-Symmetrical Limit Loads on Strip Footings. Soils and Foundations, 195-203.

Soubra, A. H. (1999). Upper Bound Solutions for Bearing Capacity of Foundations. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 59-68.

Michalowski, R. L., & Shi, L. (1995). Bearing Capacity of Footings over Two-Layer Foundation Soils. Journal of Geotechnical Engineering, 421-427.

Sutcliffe, D. J., Yu, H. S., & Sloan, S. W. (2004). Lower Bound Solutions for Bearing Capacity of Jointed Rock. Computers and Geotechnics, 23-36.

Yang, X. L., & Yin, J. H. (2005). Upper Bound Solution of Ultimate Bearing Capacity with a Modified Hoek-Brown Failure Criterion. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 550-560.

Saada, Z., Maghous, S., & Garnier, D. (2008). Bearing Capacity of Shallow Foundations on Rocks Obeying a Modified Hoek-Brown Failure Criterion. Computers and Geotechnics, 144-154.

Merifield, R. S., Lyamin, A. V., & Sloan, S. W. (2006). Limit Analysis Solutions for the Bearing Capacity of Rock Massses using the Generalized Hoek-Brown Criterion. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 920-937.

Yang, X. L. (2009). Seismic Bearing Capacity of a Strip Footing on Rock Slopes. Canadian Geotechnical Journal, 943-954.

Saada, Z., Maghous, S., & Garnier, D. (2011). Seismic Bearing capacity of Shallow Foundations Near Rock Slopes using the Generalized Hoek-Brown Criterion. International Journal of Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 724-748.

Imani, M., Fahimifar, A., & Sharifzadeh, M. (2012). Upper Bound Solution for the Bearing Capacity of Submerged Jointed Rock Foundations. Rock Mechanics and Rock Engineering, 639-646.

Serrano, A., & Olalla, C. (1996). Allowable Bearing Capacity of Rock Foundations using a Non-linear Failure Criterium. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 327-345.

Hansen, B., Denver, H., & Petersen, K. (1987). The Influence of Groundwater on Bearing Capacity of Footings. Eur conf SMFE (pp. 685-690). Dublin: SMFE.

##submission.downloads##

چاپ شده

2020-01-21

شماره

نوع مقاله

مقالات