تحلیل قابلیت اعتماد ظرفیت باربری پی روی توده‌سنگ با استفاده از روش مونت کارلو

نویسندگان

  • محمدحسین باقری پور گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • علی غلامحسین پور دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

از جمله گزینه‌های محتمل برای احداث فونداسیون سازه‌های عظیم می‌توان به پی‌های واقع بر روی توده سنگ اشاره کرد. ظرفیت باربری این نوع از فونداسیون‌ها از جمله مسائل مهم مورد توجه مهندسین است که بواسطه ماهیت غیر همگن توده سنگ و عدم قطعیت پارامترهای آن، ضریب اطمینان نمی‌تواند منطقاً و تنهایی در تجزیه و تحلیل این گونه مسائل مورد اتکا قرار گیرد. از طرفی مطالعات جدید نشان می‌دهد که قضاوت بهتر در مورد پایداری سازه بایستی متکی بر ضریب اطمینان و احتمال شکست به طور توأم باشد. این مسأله ضرورت استفاده از روش‌های قابلیت اعتماد پذیری را نشان می‌دهد. در این مقاله با در نظر گرفتن یک پی روی توده سنگ به عنوان مطالعه موردی و نسبت دادن دامنه‌ای از مقادیر محتمل برای پارامترهای مؤثر، قابلیت اطمینان ظرفیت باربری فونداسیون بررسی شده است. نتایج مطالعات، نشان دهنده این موضوع است که در صورت استفاده از روش‌های اطمینان پذیری، خروجی طراحی قابل اعتمادتر و سازه‌ها علاوه بر حفظ پایداری و ایمنی از نظر اقتصادی به صرفه‌تر خواهد شد.

بیوگرافی نویسندگان

محمدحسین باقری پور، گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

علی غلامحسین پور، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشجوی دکتری مکانیک خاک و پی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مراجع

LRFD Design and Construction of Shallow Foundations for Highway Bridge Structures. )2010(. NCHRP report 651, Washington DC.

Fenton, G.A. et al. (2015). Influence of embedment, self-weight and anisotropy on bearing capacity reliability using the random finite element method. Computers and Geotechnics, 67, 229–238.

Yazhou, Xu. & Guoliang, Bai. (2013). Random buckling bearing capacity of super-large cooling towers considering stochastic material properties and wind loads. Probabilistic Engineering Mechanics, 33, 18–25

Shahin, M. A. & Cheung, E. M. (2011). Probabilistic Analysis of Bearing Capacity of Strip Footings. Proceeding of ISGSR.

Suchomel, R. & Mašín, D. (2011). Probabilistic analyses of a strip footing on horizontally stratified sandy deposit using advanced constitutive model. Computers and Geotechnics, 38, 363–374.

Thomas, M. & Tina, K. (2011). Reliability analysis of the bearing failure problem considering uncertain stochastic parameters. Computers and Geotechnics, 37, 299–310.

Cherrubini & et al. (2009). Application of Random Finite Element Method to Bearing Capacity Design of Strip Footing. Journal of GeoEngineering, 4(3), 103-112.

Dasaka, S. & Rao, R. (2005). Reliability analysis of allowable pressure of strip footing in spatially varying cohesionless soil. Proceeding of ICOSSAR, Rotterdam.

Phoon, K. & Kulhawy, H. (2003). Evaluation of model uncertainties for reliability-based foundation design. Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering, Millpress, Rotterdam, ISBN 90 5966 004 8.

fenton, A. & Griffiths, D.V. (2002). Bearing Capacity of Rough Rigid Strip Footing on Cohesive Soil: Probabilistic Study. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 128(9), 743-755.

باقری پور، محمدحسین. افضلی راد، مبین. (1387). بررسی ارتباط عدد نفوذ استاندارد و احتمال وقوع روانگرایی با استفاده از روش اعتمادپذیری بر اساس SPT، مجله علمی‌و پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف، شماره 42، صفحه 13-20.

باقری پور، محمد حسین. و همکاران. بررسی ارتباط بین احتمال وقوع روانگرایی، عدد نفوذ استاندارد و تنش برشی سیکلی با استفاده از روش اعتماد پذیری. (1386) پنجمین کنفرانس. زلزله شناسی.

Wyllie, D.C. (1999). Foundations on Rock. FN spon, London.

Hoek, E. (2007). A Brief History of the Hoek-Brown Failure Criterion,. Soils and Rocks, 2, 23-35.

fenton, A. & Griffiths, D.V. (2008). Risk Assessment in Geotechnical Engineering. John Wiley & Sons. ISBN: 9780470178201

Beacher, G.B. & Christian, J.T. (2003). Reliability and Statistics in Geotechnical Engineering. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-471-49833-9

غلامپور، سیروس. (1387). مطالعه اثرات میزان پیش تنیدگی بر انعطاف پذیری و اعتماد پذیری سازه‌های سبک فضا کار، تز دوره دکترا، دانشگاه علوم و تحقیقات

Christian, J.T. & Beacher, G.B. (1992). Reliability and Probability in Stability Analysis. ASCE, Geotechnical Spatial Publication. 1071 – 1111,

Subra, A. (2012). Probabilistic Analysis and Design of Strip Foundations Resting on Rocks Obeying Hoek–Brown Failure Criterion. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences. 49, 45–58.

بهجتی، حسام. (1390). آنالیز خطر روانگرایی با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو, پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

Mehmet, S. (2010). Estimating rock mass properties using Monte Carlo simulation: Ankara andesites. Computers & Geosciences 36, 959–969.

Beacher, G.B. (1982). Statistical methods in site characterization. Santa Barbara. California. 463-492.

##submission.downloads##

چاپ شده

2017-06-20

شماره

نوع مقاله

مقالات