بررسی رفتار مکانیکی نمونه‌های بازالت دارای ترک‌های باتعداد و زوایای متفاوت در تنش فشاری تک‌محوره

نویسندگان

  • محمدفاروق حسینی دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران
  • حسن قاسم زاده دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه آزمایش‌های فشاری تک‌محوره بر روی نمونه‌های بازالت دارای ترک‌های مصنوعی با تعداد و زوایای متفاوت بوسیله دستگاه بارگذاری هوشمند و نیز از طریق مدلسازی عددی انجام شد. نتایج نشان می‌دهند که مقدار مقاومت فشاری تک محوره، مدول یانگ و کرنش محوری در نمونه‌های با ترک‌های مصنوعی کمتر از نمونه بکر بوده و میزان این کاهش به هندسه ترک مصنوعی وابسته است. نحوه بهم وصل شدن ترک‌ها نیز در نمونه‌ها مطالعه و انواع ترک‌های گسترش یافته از نوک ترک‌های مصنوعی در نمونه‌ها توصیف شدند. ایجاد انواع ترک‌های کششی، برشی و ترکیب کششی-برشی و نحوه بهم وصل شدن ترک‌های مصنوعی بستگی به هندسه ترک مصنوعی دارد و با استفاده از آن، مد شکست و فرآیند ایجاد ترک در این نمونه‌ها مطالعه می‌شود. همچنین تأثیر بهم وصل شدن ترک‌ها بر مقاومت و رفتار شکست نمونه‌های بازالت تحت فشار تک محوره مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بررسی رفتار مکانیکی ترک‌های با تعداد و زوایای متفاوت، درک بیشتری از مفاهیم شکست سنگ تحت فشار تک محوره را فراهم می‌نماید.

بیوگرافی نویسندگان

محمدفاروق حسینی، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

حسن قاسم زاده، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد استخراج، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

مراجع

Horii H, Nemat‐Nasser S. Compression‐induced microcrack growth in brittle solids: Axial splitting and shear failure. Journal of Geophysical Research: Solid Earth (1978–2012) 1985;90(B4):3105-25.

Shen B. The mechanism of fracture coalescence in compression—experimental study and numerical simulation. Engineering Fracture Mechanics 1995;51(1):73-85.

Shen B, Stephansson O, Einstein HH, Ghahreman B. Coalescence of fractures under shear stresses in experiments. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 1995;100(B4):5975-90.

Zhu WS, Chen WZ, Shen J. Simulation experiment and fracture mechanism study onpropagationof echelon pattern cracks. Acta Mechanica Solida Sinica 1998;19:355-60.

Bobet A. The initiation of secondary cracks in compression. Engineering Fracture Mechanics 2000;66(2):187-219.

Wong R, Chau K, Tang C, Lin P. Analysis of crack coalescence in rock-like materials containing three flaws—part I: experimental approach. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 2001;38:909-24.

Yang S, Jiang Y, Xu W, Chen X. Experimental investigation on strength and failure behavior of pre-cracked marble under conventional triaxial compression. International Journal of Solids and Structures 2008;45(17):4796-819.

Wang E, Shrive N. Brittle fracture in compression: mechanisms, models and criteria. Engineering Fracture Mechanics 1995;52(6):1107-26.

Bobet A, Einstein H. Fracture coalescence in rock-type materials under uniaxial and biaxial compression. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 1998;35(7):863-88.

Wong RH, Chau K. Crack coalescence in a rock-like material containing two cracks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 1998;35(2):147-64.

Vasarhelyi B, Bobet A. Modeling of crack initiation, propagation and coalescence in uniaxial compression. Rock Mechanics and Rock Engineering 2000;33(2):119-39.

Wong L, Einstein H. Systematic evaluation of cracking behavior in specimens containing single flaws under uniaxial compression. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 2009;46(2):239-49.

Zhang X, Wong L. Cracking processes in rock-like material containg a single flaw under uniaxial compression: a numerical study based on parallel bonded-model approach. Rock Mechanics and Rock Engineering 2012;45:711-737.

Zhang XP, Wong LNY Crack initiation, propagation and coalescence in rock-like material containing two flaws: a numerical study based on bonded-particle model approach. Rock Mechanics and Rock Engineering 2013;46:1001-1021.

Fairhurst C, Hudson J. Draft ISRM suggested method for the complete stress-strain curve for intact rock in uniaxial compression. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 1999;36(3):279-89.

ZhuW, TangC. Micromechanical model for simulating the fracture process of rock. Rock Mechanics and Rock Engineering 2004;37(1):25-56.

##submission.downloads##

چاپ شده

2018-08-29

شماره

نوع مقاله

مقالات