رفتار خستگي یک سنگ شکننده سخت تحت بارگذاري سيکلي

نویسندگان

  • Aliakbar Momeni دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی رفتار خستگيسنگ هاي سخت گرانیتوئدی تحت بارگذاري چرخه اي تک محوره می باشد. بدين منظور 4 نمونه مغزه تحت بارگذاری استاتیکی و 6 نمونه تمونه مغزه تحت بارگذاری دینامیک از نوع بارگذاري نيرو کنترل و جابجايي کنترل قرار گرفت. آزمون هاي نيروکنترل در ترازهاي تنش متغيير و دامنه بارگذاري ثابت (68% مقاومت فشاری تک محوري) و فرکانس يک هرتز انجام گرديد. آزمون جابجايي کنترل به صورت پله اي با افزايش حد بالای جابجایی و دامنه بارگذاري ثابت انجام شد. به منظور ارزیابی نتایج آزمونهای خستگی پارامترهای کرنش بيشينه و کمينه محوري، کرنش بيشينه و کمينه جانبي، مدول­هاي مماسي و متقاطع، چقرمگي و انرژي وارفتگي بکار گرفته شد. نتايج نشان داد که اين تيپ سنگي حساسیت کمی به آسيب خستگي نشان مي دهد چرا که رفتار غالب آن الاستیک است. از بين پارامترهاي آسيب خستگي، پارامتر کرنش جانبي آسيب سه مرحله اي خستگي را بهتر نشان می دهد. بعلاوه مشاهده گردید که حلقه وارفتگی عملا برای این تیپ سنگی تشکیل نشده و شکست سنگ به صورت انفجاری است. همچنين، آزمون جابجايي کنترل نشان داد که اين تيپ سنگي رفتار کرنش نرم شوندگي ضعیفی را نشان میدهد 

بیوگرافی نویسنده

Aliakbar Momeni، دانشگاه صنعتی شاهرود

استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

مراجع

Mansurov, V.A., 1993. Laboratory experiments: their role in the problem of rock burst prediction. In: Hudson, editor. Comprehensive rock engineering principles, practice & projects, Vol. 3. Rock testing and site characterization. Oxford: Pergamon Press, p. 745–71. ISBN 0080420664 9780080420660 0080359310 9780080359311

Burdine, N.T., 1963. Rock failure under dynamic loading conditions. Soc. Petr. Eng. J. 3: 1–8. DOI: 10.2118/481-PA

Ishizuka, Y., Abe, T., Kodama, J., 1990. Fatigue behavior of granite under cyclic loading. In: Brumer, R., editor, ISRM international symposium—static and dynamic considerations in rock engineering, Swaziland, p.139–46. ISRM-IS-1990-015.

Yamashita, S., Sugimoto, F., Imai, T., Namsrai, D., Yamauchi, M., Kamoshida, N., 1999. The relationship between the failure process of the creep or fatigue test and of the conventional compression test on rock. In: Vouille, G., Berest, P., editors. ISRM-9CONGRESS-1999-142

Ray, S.K., Sarkar, M., Singh, T.N., 1999. Efect of loading and strain rate on the mechanical behavior of sandstone. Int. J. Rock. Mech. Min. Sci. 36: 543–9. DOI: 10.1016/S0148-9062(99)00016-9

Cho, S.H., Ogata, Y., Kaneko, K., 2003. Strain-rate dependency of the dynamic tensile strength of rock. Int. J. Rock. Mech. Min. Sci. 40: 763–777. DOI 10.1016/S1365-1609(03)00072-8

Bagde, M.N., Petros, V., 2005. Fatigue properties of intact sandstone samples subjected to dynamic uniaxial cyclical loading. Int. J. Rock. Mech. Min. Sci. 42: 237–50. DOI:10.1016/j.ijrmms.2004.08.008

Bagde, M.N., Petros, V., 2009. Fatigue and dynamic energy behavior of rock subjected to cyclical loading Int. J. Rock. Mech. Min. Sci. 46: 200– 209. DOI:10.1016/j.ijrmms.2008.05.002

Fuenkajorn, K., Phueakphum, D., 2010. Effects of cyclic loading on mechanical properties of Maha Sarakham salt. Eng. Geol. 112: 43–52. DOI 10.1016/j.enggeo.2010.01.002

Liu, E., He, S., 2012. Effects of cyclic dynamic loading on the mechanical properties of intact rock samples under confining pressure conditions. Eng. Geol. 125: 81–91. DOI:10.1016/j.enggeo.2011.11.007

Liu, E., Huang, R., He, S., 2012. Effects of frequency on the dynamic properties of intact rock samples subjected to cyclic loading under confining pressure conditions. Rock. Mech. Rock. Eng. 45: 89–102. DOI: 10.1007/s00603-011-0185-y

Momeni, A., Karakus, M., Khanlari, G.R., Heidari, M., Effects of cyclic loading on the mechanical properties of a granite. Int. J. Rock. Mech. Min. Sci. 77: 89–96. DOI: 10.1016/j.ijrmms.2015.03.029

International Society for Rock Mechanics, 2015. The ISRM Suggested Methods for Rock Characterization, Testing and Monitoring: 2007-2014. In: Ulusay R (ed) ISRM suggested methods. Springer International Publishing Switzerland ISBN: 978-3-319-07712-3

مومنی، ع.ا، 1392. بررسی رفتار تابع زمان سنگ های گرانیتوئیدی الوند با تاکید بر هوازدگی و خستگی. پایان نامه دکتری، دانشگاه بوعلی سینا

##submission.downloads##

چاپ شده

2020-01-21

شماره

نوع مقاله

مقالات