تحلیل ریسک دینامیکی تونل‌های بزرگ مقطع با استفاده از روش‌ ماتریس احتمال – اثر (مورد مطالعاتی: تونل راه‌آهن کوهین محور قزوین- رشت)

نویسندگان

  • رضا میکائیل دانشکده مهندسی معدن و مواد دانشگاه صنعتی ارومیه
  • عرفان شافعی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی ارومیه
  • سعید حسنی دانشکده مهندسی معدن و مواد دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده

امروزه به دلیل رشد روز افزون جمعیت ترددهای شهری و بین شهری در حال افزایش است و همین عامل باعث به کارگیری تونل‌های ریلی و آسفالته برای کاهش ترافیک‌ها، سوخت‌های مصرفی و غیره شده است. تونل راه‌آهن کوهین که در قسمت غربی رشته‌کوه البرز و در محور قزوین- رشت قرار دارد یکی از تونل‌های بزرگ مقطع بین شهری کشور است. پرواضح است که در اهمیت جلوگیری از خسارت‌های مالی و جانی در چنین سازه‌هایی، سازه علاوه‌بر تحمل بارهای استاتیکی باید قادر به تحمل بارهای دینامیکی هم‌چون زلزله نیز باشد. به‌دلیل این که بارهای دینامیکی وارد بر تونل باعث ایجاد ریسک‌های متفاوتی در مقاطع مختلف تونل می‌شوند، در این تحقیق مقاطع با روباره‌های 6، 15، 30، 40، 60، 80 و 100 متری از تونل کوهین به‌منظور تعیین بیشینه ریسک در اثر بارهای دینامیکی ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفتند. این مقاطع ابتدا به‌وسیله روش‌های تحلیلی در شرایط لغزش کامل و بدون لغزش تحت بارهای دینامیکی ایجاد شده توسط دو گسل زلزله‌خیز زنجان و شمال قزوین به‌صورت دینامیکی تحلیل شدند. سپس ریسک مقاطع با استفاد از روش ماتریس احتمال-اثر مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد بیش‌ترین ریسک در مقاطع با روباره‌های 6، 80 و 100 متری ایجاد می‌شود.

مراجع

صیادی, ا., منجزی, م., و شریفی, م. (1392). ارائه رویکردی جهت ارزیابی ریسک در معادن روباز با استفاده از روش FAHP و Fuzzy TOPSIS. نشریه علمی-پژوهشی روش‎های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن, 45-58.

Drury, C. (2000). HAZUS99 Estimated Annualized Earthquake Losses For The United States. Washington: Federal Emergency Management Agency (FEMA 366).

OSPMI. (2007). Project Risk Management Handbook (Second Edition, Rev 0 Ed.). Sacramento, California: Office of Statewide Project Management Improvement (OSPMI).

PMBOK. (2008). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Fourth Edition Ed.). USA: project management institute, Inc. doi: ISBN: 978-1-933890-51-7.

Guglielmetti, V., Grasso, P., Mahtab, A., & Xu, S. (2007). Mechanized tunneling in urban areas: design methodology and construction control. (V. Guglielmetti, P. Grasso, A. Mahtab, & S. Xu, Eds.) United Kingdom: Taylor & Francis Group-CRC Press.

Sayadi, A., Hayati, M., & Monjezi, M. (2011). Risk management in tunnel Construction using MADM techniques. Industrial Management Journal, 3(7), 99-116.‏

Hashash, Y. M., Hook, J. J., Schmidt, B., & Yao, J. I.-C. (2001). Seismic design and analysis of underground structures. Tunnelling and Underground Space Technology 16, 247-293.

Hamdy, H. A., Enieb, M., Khalil, A. A., & Ahmed, A. S. Seismic Analysis of Urban Tunnel Systems for the Greater Cairo Metro Line No. 4.

Fabozzi, S., Licata, V., Autuori, S., Bilotta, E., Russo, G., & Silvestri, F. (2017). Prediction of the seismic behavior of an underground railway station and a tunnel in Napoli (Italy). Underground Space, 2(2), 88-105.

Bao, X., Xia, Z., Ye, G., Fu, Y., & Su, D. (2017). Numerical analysis on the seismic behavior of a large metro subway tunnel in liquefiable ground. Tunnelling and Underground Space Technology, 66, 91-106.

Salemi, A., Mikaeil, R., & Haghshenas, S. S. (2018). Integration of finite difference method and genetic algorithm to seismic analysis of circular shallow tunnels (Case study: Tabriz urban railway tunnels). KSCE Journal of Civil Engineering, 22(5), 1978-1990.

زهفروش ک.، ناصری ع. (1397). بررسی رفتار لرزه ای تاج تونل تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک با رویکرد اجزاء محدود. فصلنامه علمی – تخصصی رویکردهای نوین در مهندسی عمران. شماره 3. 70-90.

مهندسین مشاور هرازراه. (۱۳۸۳). دومین گزارش تونل راه‎آهن کوهین محور قزوین-رشت-بندرانزلی.

دفتر مقررات ملی ساختمان. (۱۳۹۲). مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان‎های بتن آرمه. تهران: نشر توسعه ایران.

##submission.downloads##

چاپ شده

2020-01-21

شماره

نوع مقاله

مقالات