تعیین پروفیل تغییرشکل طولی تونل‌های دارای نگهداری(SLDP) با روش عددی

نویسندگان

  • علي حسين علي¬نژادي دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • رضا رحمان نژاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

ا توجه به اهمیت ایمنی سازه‌های زیرزمینی، انتخاب مناسب پارامترهای نگهداری و تحلیل اندرکنش آن با زمین همواره یک مسئله مهم بشمار می‌رود. یکی از مؤلفه‌های مهم در طراحی تونل‌ها به روش همگرایی– همجواری منحنی پروفیل تغییر شکل طولی یا LDP است که بر اساس آن، موقعیت نصب نگهداری تعیین می‌شود. محققین زیادی جهت تعیین آن در حالت تونل فاقد نگهداری راه کارهای گوناگونی ارائه نموده‌اند.

چنانچه نگهداری در تونل نصب گردد، شکل منحنی مزبور در فاصله بدون نگهداری بین سینه‌کار و لبه نگهداری تغییر کرده و جابجایی نهایی کاهش می‌یابد که در این مورد تحقیقات بسیار محدودی صورت گرفته است. در این تحقیق روشی برای رسم نمودار LDP برای تونل دارای نگهداری یعنی (SLDP) در شرایط جامع‌تر نسبت به تحقیقات قبلی ارائه شده است. بدین منظور با استفاده از نرم‌افزارFLAC3D تونلی غیردایروی دارای پوشش بتنی در محیط الاستوپلاستیک برای بازه RMR بین 40 تا 70، ارتفاع روباره 100 الی 300 مترو تحت تنش‌های هیدروستاتیک و غیرهیدروستاتیک مدل‌سازی عددی شد. بعنوان پارامترهای متغیر نگهداری سختی آن و فاصله بدون نگهداری انتخاب شد. از داده‌های حاصل ازمدل‌سازی عددی که با ترکیب حالت‌های مختلف از پارامترهای فوق حاصل شد، پروفیل تغییرشکل طولی تونل نگهداری شده (SLDP) رسم گردید و سپس با استفاده از محاسبات آماری، روابطی برای تعیین SLDP ارائه شد.

بیوگرافی نویسندگان

علي حسين علي¬نژادي، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 کارشناسی ارشد مکانیک سنگ

رضا رحمان نژاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

مراجع

Oreste, P. P. (2003). Analysis of Structural Interaction in Tunnels using the Convergence-Confinement Approach, Tunneling and Underground Space Technology, vol. 18, pp. 347-363.

Antiga, A., Chiorboli, M., & Coppola, P. (2007). Convergence-Confinement Method Limit of Application of the Closed form Solutions Compared with Numerical Models. In ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Tunnelling (EURO: TUN 2007). Vienna.

Carranza-Torres, C. and Fairhurst, C. (2000).Application of Convergence- Confinement Method of Tunnel Design to Rock Masses that Satisfy Hoek-Brown Failure Criteration. Tunneling and Underground Space Technology, Vol.¬15, No. 2, pp.¬187-213.

AFTES, French Association for Underground Works. (2001). Recommendation on the Convergence-Confinement Method. Paris: AFTES

Vardakos, S. (2007). Back-analysis Method for Optimal Tunnel Design. Blacksburg, Virginia. PHD thesis.

محمد جهانپوری، رضا رحمان نژاد (1390). تحلیل پروفیل تغییرشکل طولی تونل نگهداری شده (SLDP). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

Harrison, J. P., & Hudson, J. A. (2000). Engineering rock mechanics-an introduction to the principles. Access Online via Elsevier.

Itasca Consulting Group, 2000; FLAC3D User´s, Version 2.

Wengang, Z., Anthony, T. C. (). Reliability assessment on ultimate and serviceability limit state and determination of critical factor of safety for underground rock caverns. School of Civil and Environmental Engineering, Nanyang Technological University, 639798 Singapore, Singapore.

Rahmannejad, R., Masumi, H., 2007. New Empirical Relations for Determining of Rock Mass Modulus of Deformation, proceeding of 2nd Inter. conference of Design and Building of Underground Constructions, May 22-24, Ekaterenburg, Russia.

هوک و براون. سازه‌های زیرزمینی در سنگ، ترجمه: احمد فهیمی‌فر. (1376) تهران، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک راه و ترابری.

علی حسین علی‌نژادی، رضا رحمان نژاد (1392). تحلیل پروفیل تغییرشکل طولی تونل نگهداری شده (SLDP) در محیط-‌های الاستوپلاستیک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

ironmental Protection (pp. 27-34). Albena: International Scientific GeoConference. ISBN: 9549181812 & 9789549181814.

Jalali, S. E., & Forouhandeh, S. F. (2011, June). Reliability Estimation of Auxiliary Ventilation Systems in Long Tunnels during Construction. Safety Science, 49(5), 664-669.

DOI:10.1016/j.ssci.2010.12.015.

Singh, B., & Goel, R. K. (2006). Tunnelling in Weak Rocks. (J. A. Hudson, Ed.) Amsterdam: Elsevier B.V. ISBN-13:978-0-08-044987-6.

##submission.downloads##

چاپ شده

2017-06-20

شماره

نوع مقاله

مقالات