بررسی تاثیر فشار محصورکننده در تولید ماسه با استفاده از روش المان مجزا

نویسندگان

  • مصطفی سیدآتشی دانشگاه تربیت مدرس
  • کامران گشتاسبی دانشگاه تربیت مدرس
  • روح اله بصیرت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کشور ایران دارای اولین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفتی دنیا است که بخش اعظمی از آن­ها در مخازن ماسه‌سنگی قرار دارد. در ایران میدان‌هایی مانند منصوری، اهواز و رگ سفید از نظر تولید ماسه نسبت به مخازن دیگر مشکل بیشتری دارند که بررسی آن­ها از این ‌جهت اهمیت دارند.

معضل تولید ماسه به عنوان یکی از چالش­هاي اساسی سالیان متمادی فکر و اندیشه محققین زیادي را به خود معطوف داشته و در همین راستا تکنیک­هاي بسیاري وارد بازار شده و رشد تکاملی قابل ملاحظه­اي داشته­اند. با استفاده از این روش­ها، تاثیر پارامترهای مختلف بر تولید ماسه بررسی می­شود. یکی از پارامترهای موثر، فشار محصور کننده و به عبارت دیگر فشار جانبی زمین بر تولید ماسه است. در این مقاله با استفاده از روش اجزای مجزا در نرم افزار PFC3D، تاثیر این پارامتر بررسی شده است. نتایج نشان دادند با افزایش تنش محصورکننده، تولید ماسه افزایش پیدا می­کند.

بیوگرافی نویسندگان

کامران گشتاسبی، دانشگاه تربیت مدرس

دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، گروه مکانیک سنگ

روح اله بصیرت، دانشگاه تربیت مدرس

کارشناس ارشد مکانیک سنگ

مراجع

Tixier MP, Loveless GW, Anderson RA. (1975). Estimation of Formation Strength From the Mechanical-Properties Log. Society of Petroleum Engineers, DIO:10.2118/18244-MS.

Vardoulakis I, Stavropoulou M, Papanastasiou P. (1996). Hydro-mechanical aspects of the sand production problem. Transport in Porous media.;22:225-44.

Nouri A, Vaziri HH, Belhaj HA, Islam MR. (2004). Sand-Production Prediction: A New Set of Criteria for Modeling Based on Large-Scale Transient Experiments and Numerical Investigation. Society of Petroleum Engineers. DIO:10.2118/90273-MS.

Isehunwa S, Farotade A. (2010). Sand Failure Mechanism and Sanding Parameters in Niger Delta Oil Reservoirs. Int J Eng Sci and Tech. 2:777-82.

Younessi A, Rasouli V, Wu B. (2013). Sand production simulation under true-triaxial stress conditions. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 61:130-40.

Itasca consulting group, (2012). PFC3D software Manual version 4 & 5.

R. Shirinabadi, P. Moarefvand, K. Goshtasbi, K. Ahangari. (2013). Designing a Device for Physical Modeling of Sand Production. European Journal of Scientific Research ISSN 1450-216X / 1450-202X Vol. 105 No 3, pp.429-437.

##submission.downloads##

چاپ شده

2017-06-20

شماره

نوع مقاله

مقالات

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده