ارزیابی ریسک لرزش زمین ناشی از آتشباری با استفاده از رویکرد توسعه‌یافته FMEA در شرایط عدم قطعیت

نویسندگان

  • عزالدین بخت آور دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه http://orcid.org/0000-0001-9524-2229
  • رضا میکائیل دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه
  • سید محمد علی صفوی دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده

ر این تحقیق، به‌منظور ارزیابی ریسک لرزش زمین ناشی از آتشباری از رویکرد جدیدی بر اساس روش FMEA در شرایط عدم قطعیت و نظرات تیمی سه نفره از کارشناسان آتشباری استفاده شد. بدین منظور، نخست مطابق با اثرات لرزش بر سنگ‌شکن، تیکنر، سایت صنعتی، کارخانه تغلیظ، کلیدخانه، پمپ بنزین، تصفیه‌خانه، نیروگاه برق و انبار مواد ناریه در معدن مس سونگون، 14حالت رخداد، مدنظر قرار گرفت. با استفاده از تحلیل آماری، رابطه‌ای برای محاسبه حداقل فاصله آسیب‌پذیر ناشی از لرزش زمین ارایه شد. در رویکرد FMEA، با تدوین و به‌کارگیری الگوهای رده‌بندی کیفی و معادل فازی آن‌ها، اعداد فازی 14 حالت رخداد و وزن‌های فازی درجه اهمیت نسبی فاکتورهای ریسک براساس نظرات تیم کارشناسی تعیین شد. عدد اولویت ریسک فازی برای 14 حالت با درنظر گرفتن تأثیر وزن‌های فازی فاکتورهای ریسک به‌صورت میانگین هندسی محاسبه شد. نتایج نشان داد که حالت C-4 که بیانگر تأثیر لرزش زمین ناشی از آتشباری در نقطه 4 بر سایت صنعتی بود، بیشترین ریسک را داشت. دو حالت F-9 (پمپ بنزین) و G-10 (تصفیه‌خانه) دارای ریسک یکسان و نزدیک به ریسک سایت صنعتی بودند. سنگ‌شکن (A-1) و انبار مواد ناریه (I-13) هر دو ریسک متوسط به پایین و سایر بخش‌ها ریسک ناچیزی داشتند.

بیوگرافی نویسندگان

عزالدین بخت آور، دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه

استادیار مهندسی معدن گرایش استخراج

رضا میکائیل، دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه

استادیار گروه مهندسی معدن گرایش استخراج

سید محمد علی صفوی، دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه

کارشناسی ارشد استخراج معدن

مراجع

Azimi, Y., Khoshrou, H., Saberi, H. (2007). "Seismic Wave Monitoring and Ground Vibration Analysis Generated by Bench Blasting in Sungun Copper Mine", 3rd Iranian Rock Mechanics Conference, Amirkabir University of Technology, Tehran.

آزاد، ع؛ عبدالهی‌شریف، ج؛ 1391. بررسی فنی و اقتصادی آتشکاری با بالشتک هوایی در معدن مس سونگون اهر، چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، انجمن مهندسی معدن ایران.

فرامرزی، ف؛ منصوری، ح؛ ابراهیمی فرسنگی، م؛ 1391. ارزیابی لرزش زمین ناشی از عملیات انفجار در معدن روباز مس سونگون، چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، انجمن مهندسی معدن ایران.

حسینی، ه؛ نصیری‌نژاد، ع؛ پوررحیمیان، ی؛ 1383. بررسی و محاسبه کیفیت انتقال انرژی حاصل از انفجارات معدن مس سونگون، کنفرانس مهندسی معدن ایران، انجمن مهندسی معدن ایران.

Hajihassani, M., Armaghani, D.J., Monjezi, M., Mohamad, E.T., Marto, A. (2015). "Blast-induced air and ground vibration prediction: a particle swarm optimization-based artificial neural network approach", Environmental Earth Sciences: 2799-2817.

Shirani Faradonbeh, R., Armaghani, D.J., Abd Majid, M.Z., MD Tahir, M., Ramesh Murlidhar, B., Monjezi, M., Wong, H.M. (2016). "Prediction of ground vibration due to quarry blasting based on gene expression programming: a new model for peak particle velocity prediction." International Journal of Environmental Science and Technology 1-12.

##submission.downloads##

چاپ شده

2017-06-20

شماره

نوع مقاله

مقالات