تابع توزیع متغیر تصادفی ضخامت پوشش شاتکریت در نگهداری موقت تونل‌ها

نویسندگان

  • فرنوش باسلیقه دانشگاه شاهرود
  • علی کیهانی دانشگاه شاهرود

چکیده

یکی از مهمترین مسائل در تحلیل قابلیت اعتماد هر سازه‌ای،اطلاع صحیح از نحوه‌ی توزیع متغیرهای تصادفی زیر مجموعه این تحلیل است که بر اساس واقعیات ساخت این نوع سازه‌ها در پروژه های اجرایی به‌دست آمده باشد.در این تحقیق سعی شده با توجه به اطلاعات آماری موجود حاصل از برداشت‌های یک پروژه در حال ساخت در ایران،تابع توزیع مناسبی برای ضخامت پوشش شاتکریت در نگهداری موقت تونل‌ها پیشنهاد شود.به این منظور توابع توزیع مختلف با استفاده از سه روش آزمون‌های نیکویی برازش، ارزیابی و بهترین توابع توزیع مناسب مشخص گردیده‌اند. با توجه به نتایج به دست آمده از هر سه روش، توزیع Generalized Extrem Value برای ضخامت شاتکریت پیشنهاد می‌شود

بیوگرافی نویسندگان

فرنوش باسلیقه، دانشگاه شاهرود

دانشجوی دکترای عمران- سازه

گروه آموزشی سازه- مربی

علی کیهانی، دانشگاه شاهرود

دکترای عمران

گروه آموزشی سازه- استادیار

مراجع

Nowak, A. a. (2000). Reliability of structures. McGraw Hill, International Edition. ISBN: 0-07-116354-9.

Carranza-Torres, C., Diederichs, M. (2009).Mechanical analysis of circular liners with particular reference to composite supports.For example, liners consisting of shotcrete and steel sets. Tunnelling and Underground Space Technology, 24, 506–532. DOI:10.1016/j.tust. 2009.02.001.

باسلیقه،فرنوش (1382). مزایای استفاده از تیر خرپایی به همراه شاتکریت به جای استفاده از پروفیلهای فولادی در نگهداری موقت تونلها. مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران. 5, ص. 270-265. اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان.

باسلیقه،فرنوش (1385, پاییز و زمستان). ارزیابی دو روش معمول در نگهداری اولیة تونلها از دیدگاه اقتصادی. مجله علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود, دوازدهم و سیزدهم, ص. 17-11.

باسلیقه،فرنوش، کیهانی،علی. (1392). مزایای استفاده از روش "مقطع معادل" در طراحی نگهداری موقت تونلها در حالت ترکیب پروفیل‌های فولادی با شاتکریت. مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران. زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.

باسلیقه،فرنوش، کیهانی،علی. (1392). ارائه‌ی نحوه‌ی صحیح مدلسازی دو روش متداول در نگهداری موقت تونل‌ها با استفاده از روش‌های جدید در این زمینه. مجموعه مقالات دهمین کنفرانس تونل ایران. تهران: انجمن تونل ایران.

رضایی پژند، حجت. (1380). کاربرد آمار و احتمال در منابع آب. انتشارات سخن گستر.

A. Sanchidrian, J. O. (2014). Size distribution functions for rock fragments. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 71, 381-394. DOI:10.1016/j.ijrmms. 2014.08.007.

Milford, R. (1987). Annual maximum wind speeds from parent distribution functions. Journal of wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 25, 163-178.

قمیشون، مرضیه، ملکیان، آرش. (1389). تعیین مناسب‌ترین توابع توزیع آماری سیلاب منطقه‌ای (‌مطالعه موردی: جنوب غرب استان کرمان‌). مجموعه مقالات ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

مفتاح هلقی, مهدی، زنگاله، محمد ابراهیم، عقیلی، رویا. (1390). مقایسه مناسب‌ترین توابع توزیع آماری مربوط به دبی حداکثر روزانه و حداکثر بارش 24 ساعته (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری گنبد کاووس). پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی). گرگان: دانشگاه علوم کشاورزی.

Cochran, W. (1952). The χ^2 test of goodness of fit. Ann. Math. Statist, 23, 315-345.

Anderson, T. a. (1952). Asymptotic theory of certain goodness of fit criteria based on stochastic processes. Ann. Math. Statist, 23, 193-212.

دربندی، صابره، محمودی، سمیه، ابراهیمی، سالمه، شعیبی نوبریان، محمدرضا. (1390). معرفی و کاربرد اندرسون – دارلینگ در مهندسی رودخانه های استان آذربایجان شرقی. پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک. کرمان.

##submission.downloads##

چاپ شده

2017-06-20

شماره

نوع مقاله

مقالات