ارائه‌ی مدل ابتکاری DAT برای برآورد زمان و هزینه‌ی تونل و به‌روزرسانی با داده‌های حین حفاری

نویسندگان

  • ارسلان محمودزاده
  • شکراله زارع
  • رحمان دارای

چکیده

کاهش عدم قطعیت‌ها در مورد زمان و هزینه‌ی نهایی ساخت تونل می‌تواند در مراحل اولیه‌ی برنامه‌ریزی‌ها و همزمان با حفاری، مفید واقع گردد و ریسک تصمیم‌گیری‌ها را تا حد قابل قبولی کاهش دهد. DAT ابزاری آماری است که با استفاده از داده‌های موجود، به پیش‌بینی احتمالاتی زمان و هزینه‌ی موردنیاز اجرای تونل می‌پردازد. در این مقاله با توجه به در دسترس نبودن ابزار DAT، مدل ابتکاری DAT ارائه‌شده که در آن برای کدنویسی مدل مارکوف از نرم‌افزار متلب و برای انجام شبیه‌سازی‌های مونت‌کارلو از نرم‌افزار پرت مستر استفاده شده است. همچنین در بسیاری از موارد برای داده‌های ورودی از نظرات افراد کارشناس از طریق پرسشنامه بهره گرفته شده است.

تونل جاده‌ی همرو به‌عنوان مطالعه موردی در این مقاله انتخاب شده است. ابتدا هرکدام از زمان و هزینه‌ی ساخت این تونل به کمک مدل ابتکاری DAT با استفاده از داده‌های قبل از شروع به حفاری بدست آمده‌اند. سپس با دست‌یابی به داده‌های جدید برای 100 متر حفاری‌شده از هر دو طرف ورودی و خروجی تونل، مدل به‌روز شده است. درنهایت عدم قطعیت کم‌تری درنتیجه‌ی به‌روزرسانی مدل برای زمان و هزینه بدست آمده است.

مراجع

Chan, M. (1981). A Geological Prediction and Updating Model in Tunneling. Combridge: Mss: University of MIT.

Vijaya, H. (1995). Resource Modeling for DAT. Combridge: Mss: University of MIT.

Joseph. V Sinfield, E. H. (1996). Evaluation of Tunneling Technology Using the Decision Aids for Tunneling. Tunneling and Underground Space Technology, 491-504. doi:10.1016/S0886-7798(96)89245-5

Christoph, H. (2000). Updating in the Decision Aids for Tunneling. Combridge: Mss: University of MIT.

Min. S. Y, H. E. (2003.). Application of decision aids for tunneling (DAT) to a drill and blast tunnel. J. Civil Eng. KSCE, 619–628.

Min. S. Y, H. E. (2003). DAT Application for the Wonhyo tunnel. Korea: KRRI.

Min. S. Y, H. E. (2005). Application of decision aids for tunneling (DAT) to update excavation cost/time information. J. Civil Eng. KSCE, 335–346.

Hung, V. (2012). Modelling Ancertainty in the NEW YORK City No. 7 Subwat Line Extenstion Project Using Decision Aids for Tunnelling (DAT). Combridge: Mss: University of MIT.

Moret, Y. (2011). Modeling Cost and Time Uncertainty in Rail Line Construction. Combridge: Mss: University of MIT.

Yost. K, V. A. (2015). Estimating Cost and Time of Well Bore Drilling for Engineered Geothermal Systems (EGS)-Considering Uncertainties. 85-99.

G. Ioannou, A. A. (1989). A Geological Prediction Model for Tunneling. 115, 339-356.

G. Ioannou. (1984). The Economic Value of Geologic Exploration as a Risk Reduction Strategy. Combridge.

MATLAB software, R. (2013).

PertMaster tutorials, V. 8. (2009).

##submission.downloads##

چاپ شده

2017-06-20

شماره

نوع مقاله

مقالات