تعیین موقعیت زون گسله پورکان-وردیج در قطعه دوم تونل انتقال آب کرج با استفاده از پارامترهای اپراتوری و عملکرد واقعی ماشین حفر تونل

نویسندگان

  • جعفر حسن پور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی
  • زهره محمدیاری دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
  • اکبر چشمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی

چکیده

معمولاً پارامترهای اپراتوری و پارامترهای مربوط به عملکرد ماشین‌های حفر تونل رابطه معناداری با شرایط زمین شناسی مسیر تونل نشان می‌دهند. این رابطه مبنای بسیاری از روابط و مدل‌های تجربی برای پیش بینی عملکرد ماشین می‌باشد. با مشخص بودن شرایط زمین شناسی مسیر تونل با استفاده از این مدل‌ها می‌توان تخمینی از نحوه‌ی عملکرد ماشین به دست آورد. بدیهی است به صورت معکوس، با مشخص بودن پارامترهای عملکرد واقعی ماشین در یک تونل حفرشده، نیز می‌توان به صورت غیرمستقیم تا حدودی پی به شرایط زمین شناسی مسیر تونل برد. این موضوع به ویژه در تونل‌هایی که با استفاده از ماشین‌های حفر تونل سپردار حفاری می‌شوند، می‌تواند برای شناخت ویژگی‌های زمین حفر شده بسیار مفید باشد. در این مقاله نیز با توجه به ابهاماتی که به ویژه در مورد موقعیت گسل فعال پورکان-وردیج در مسیر تونل انتقال آب کرج (قطعه‌ی دوم) وجود دارد، سعی شده است با استفاده از برخی شاخص‌ها از جمله پارامترهای اپراتوری و پارامترهای مربوط به عملکرد ماشین به صورت غیرمستقیم شرایط زمین شناسی مسیر تونل در محدوده‌ی اطراف گسل تفسیر گشته و ضخامت و موقعیت زون گسله تعیین گردد.

بیوگرافی نویسندگان

جعفر حسن پور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی

زهره محمدیاری، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران

اکبر چشمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی

مراجع

Fukui, K., & Okubo, S. (2006). Some attempts for estimating rock strength and rock mass classification from cutting force and investigation of optimum operation of tunnel boring machines. Journal of Rock mechanics and Rock Engineering, 39(1), 25–44. doi:10.1007/s00603-005-0071-6

Fukui, K., & Okubo, S. (1999). Rock properties estimation by TBM cutting force. 9th Int. Congress on Rock Mechanics.

حسن پور, ج., & رستمی, ج. (1389). عملکرد ماشین‌های تونل بُری در سنگ سخت. نشر فن آریا.

مهندسین مشاور ساحل (1388). گزارشات زمین شناسی مهندسی تونل انتقال آب کرج (قطعه‌ی دوم). چاپ نشده.

مهندسین مشاور ساحل (1390). گزارشات کارگاهی تونل انتقال آب کرج (قطعه‌ی دوم). چاپ نشده.

Hassanpour, J., Rostami, J., & Zhao, J. (2011). A new hard rock TBM performance prediction model for project planning. Tunneling and Underground Space Technology, 26, 595–603.

Hassanpour, J., Rostami, J., Khamehchiyan, M., Bruland, A., & Tavakoli, H. (2010). TBM performance analysis in pyroclastic rocks, a case history of Karaj Water Conveyance Tunnel (KWCT), Journal of Rock mechanics and Rock Engineering, Vol. 43(4), 427-4 (Vol. 43).

##submission.downloads##

چاپ شده

2017-09-20

شماره

نوع مقاله

مقالات