دوره اول، شماره سوم، پاییز 1396

دوره اول، شماره سوم، پاییز 1396

فهرست مطالب

مقالات

مقایسه روش¬های مختلف ارزیابی سایندگی زمین¬های نرم در تونلسازی مکانیزه PDF
صادق آمون, کورش شهریار, مصطفی شریف زاده, صادق طریق ازلی 1-16
تخمین مسیر رشد ترک در مواد سنگی تحت اثر بارگذاری مرکب I/II PDF
جواد اکبردوست, امیر راستین 17-26
ارزيابی مدل‌هاي تحليلي برآورد حجم دوغاب سيماني در سنگ درزه‌دار با نگرشی بر نتايج تزريق در سدهای سيمره و تالوار PDF
حسن بخشنده امنيه 27-37
توسعه مدل اقتصادی جدید به‌منظور ارزیابی هزینه‌ها در فرآیند برش سنگ‌های کربناته PDF
رضا میکائیل, محمد عطایی, پیمان جعفر شیرزاد, احسان جعفرنژاد قراحسنلو, یاور جلیلی کشتیان 39-46
مطالعه آزمایشگاهی اثر طول بازه تحت فشار بر روی فشار شکست در روش شکست هیدرولیکی PDF
سید رحمان ترابی, حامد شیرازی, فرهنگ سرشکی, حسین میرزایی 47-53
تحلیل عددی نیروهای وارد بر برش¬دهنده دیسکی در فرآیند برش خطی سنگ توسط روش FEM PDF
رضا محمدی, جعفر خادمی حمیدی, فرهاد صمیمی نمین 55-66
ارزیابی بهره وری ماشین حفر تونل دو سپره با استفاده از سیستم امتیاز توده سنگ PDF
امید لطفی, ابراهیم قاسمی 67-77
بررسی تاثیر شکل هندسه درزه در برآورد زبری درزه‌سنگ با استفاده از مطالعات آماری
علیرضا طالبی نژاد, محمد اسماعیل جلالی, رضا خالوکاکایی 79-91