دوره 1, شماره 4 (1396)

دوره اول، شماره چهارم، زمستان 1396

دوره اول، شماره چهارم، زمستان 1396

فهرست مطالب

مقالات

اندازه گیری اندیس سایندگی سنگ با استفاده از دستگاه جدید سایش سرشار
محمد تقی همزبان قراملکی, فرزاد ستوده, حسین معماریان
بررسی رفتار مکانیکی نمونه‌های بازالت دارای ترک‌های باتعداد و زوایای متفاوت در تنش فشاری تک‌محوره
محمدفاروق حسینی, حسن قاسم زاده 43-51
بررسی عددی تاثیر خصوصیات توده‌سنگ و نوع ماده منفجره در آسیب انفجار به شیب‌های سنگی
علی حق نژاد, کاوه آهنگری, پرویز معارف وند, کامران گشتاسبی