دوره دوم، شماره اول، فروردین 1397

دوره دوم، شماره اول، فروردین 1397

فهرست مطالب

مقالات

اندازه گیری اندیس سایندگی سنگ با استفاده از دستگاه جدید سایش سرشار
محمد تقی همزبان قراملکی, فرزاد ستوده, حسین معماریان
تاثیر پارامترهای مقاومت برشی توده‌سنگ بر ظرفیت باربری پی سنگ‌های مستغرق PDF
احمد فهیمی¬فر, سید میثم ایمانی 1-17
تاثیر کمیت های برشی بین خاک و بلوک ها‌ بر پایداری شیروانی‌های مخلوط سنگی
مهدی امینی, عماد خراسانی, محمد فاروق حسینی