دوره دوم، شماره دوم، تابستان 1397

دوره دوم، شماره دوم، تابستان 1397

فهرست مطالب

مقالات

تاثیر کمیت های برشی بین خاک و بلوک ها‌ بر پایداری شیروانی‌های مخلوط سنگی
مهدی امینی, عماد خراسانی, محمد فاروق حسینی
ارتباط بین سختی اشمیت (SH) و سرعت موج فشاری (Vp) با مقاومت فشاری تک محوری سنگ های ساختمانی کربناته
وحید امیرکیایی, ابراهیم قاسمی, لهراسب فرامرزی
مطالعه آزمایشگاهی عملکرد تیغه اسکنه‌ای در برش سنگ‌های ضعیف تا متوسط
مهدی محمدی حسین آبادی, جعفر خادمی حمیدی, جمال رستمی, کامران گشتاسبی