جزئیات نویسندگان

جعفرنژاد قراحسنلو, احسان, دانشگاه صنعتی ارومیه