جزئیات نویسندگان

حسنی, سعید, دانشکده مهندسی معدن و مواد دانشگاه صنعتی ارومیه, ایران