جزئیات نویسندگان

ترابی, سید رحمان, دانشکده معدن، نفت وژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران