جزئیات نویسندگان

باسلیقه, فرنوش, دانشگاه شاهرود, ایران