جزئیات نویسندگان

حسینی, محمدفاروق, دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران, ایران