جزئیات نویسندگان

جعفر شیرزاد, پیمان, دانشکده مهندسی معدن و مواد دانشگاه صنعتی ارومیه

  • دوره اول، شماره دوم، تابستان 1396 - مقالات
    انتخاب ماشین تونل‌بری تمام مقطع (TBM) مناسب با استفاده از روش شباهت به گزينه ايده‌آل فازي (FTOPSIS) مطالعه موردی: قطعه دوم تونل امام زاده هاشم (ع)
    چکیده