جزئیات نویسندگان

جعفر شیرزاد, پیمان, دانشگاه صنعتی ارومیه