مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ح

حسینی, محمدفاروق, دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران
حسینی, مهدی, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
حق نژاد, علی, گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
حیاتی, محمد, استادیار گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان
حیدری, مجتبی, دانشگاه بوعلی سینا همدان

خ

خادمی حمیدی, جعفر
خادمی حمیدی, جعفر, استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
خالوکاکایی, رضا
خراسانی, عماد

د

دارای, رحمان

ر

راستین, امیر, دانشجوی ارشد مکانیک، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
رحمان نژاد, رضا, دانشگاه شهید باهنر کرمان
روشنی, امید

ز

زارع, شکراله
زارع, شکراله (ایران)

س

ستوده, فرزاد, دانشگاه صنعتی شاهرود
سرشکی, فرهنگ, دانشکده معدن، نفت وژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
سرفرازی, وهاب, استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی همدان
سلطانی محمدی, سعید
سیدآتشی, مصطفی, دانشگاه تربیت مدرس

ش

شافعی, عرفان, دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی ارومیه
شریف زاده, مصطفی, دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
شهریار, کورش, دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
شیرازی, حامد
شیرازی, حامد, دانشکده معدن، نفت وژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

26 - 50 (84)    << < 1 2 3 4 > >>