مرور اندکس عناوین


 
شماره عنوان
 
دوره اول، شماره دوم، تابستان 1396 مقایسه مقادیر چقرمگی شکست مد I سنگ بازالت در آزمون نمونه‌های استوانه‌ای و دیسکی با شیار مستقیم چکیده   PDF
مهدی موسوی, علی محمد پاکدامن
 
دوره اول، شماره اول، بهار 1396 پیش بینی مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ های جنوب غربی ایران با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره چکیده   PDF
مهدی حسینی
 
26 - 27 (27) << < 1 2