مطالعه گسل باغمیشه چای تبریز با استفاده از داده های حاصل از مطالعات زمین شناسی و عملیات ژئوفیزیکی در مسیر خطوط متروی تبریز

نویسندگان

  • حمید چاکری
  • صادق آمون
  • حامد بقالی
  • امید روشنی

چکیده

توسعه‌ی روزافزون شهری همراه با رشد صنعت و جمعیت باعث شده بیشتراز هر زمان دیگری نیاز به استفاده از سیستم مترو احساس گردد. از آنجائیکه ایجاد سیستم مترویی به نوبت خود باعث تضعیف زمین در منطقه مورد نظر می‌شود، مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیکی بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می کند. این مقاله تلاش کرده است تا با استناد به مطالعات زمین شناسی انجام گرفته در محدوده شمال شرقی شهر تبریز و انجام عملیات ژئوفیزیکی در این محدوده و ادغام این مطالعات به بررسی و شناسایی گسل موجود در مسیر خطوط 2 و 3 متروی تبریز در این محدوده بپردازد. بر اساس مطالعات زمین شناسی و اطلاعات بدست آمده از گمانه های ژئو تکنیکی در مسیر  خط 3 متروی تبریز مشخص شده است که این مسیر با گسل باغمیشه  چای در دو ناحیه تقاطع دارد و با توجه به نهان بودن این گسل در زیر شهر تبریز که دارای سازوکار غالب معکوس می باشد احتمال می رفت که امتداد این گسل با مسیر خط 2 قطار شهری تبریز نیز در تقاطع باشد. بنابراین در محدوده ای از مسیر خط 2 بین ایستگاه های S10 و S11 که احتمال وجود گسل باغمیشه چای در آن می رود عملیات لرزه نگاری انکساری و همچنین ژئوالکتریک صورت گرفت. در طول این عملیات ژئوفیزیک در کل از چهار آرایه ی مختلف که عبارتند از دایپل-دایپل ، پل-دایپل، آرایش گرادیان ، شلومبرژه، استفاده شد و پس از تحلیل نتایج مشخص گردید که گسل یاد شده با مسیر خط 2 در تقاطع می باشد. لذا با ادغام مطالعات زمین شناسی و لرزه نگاری اقدام به تعیین مسیر گسل موجود در محدوده شمال شرقی شهر تبریز گردید.

مراجع

Kun, M., & Onargan, T. (2013). Influence of the fault zone in shallow tunneling: A case study of Izmir Metro Tunnel. Tunnelling and Underground Space Technology, 33, 34-45.

Rajabpour, H., Vaezihir, A., & Sedghi, M. H. (2016). The North Tabriz Fault, a barrier to groundwater flow in an alluvial aquifer northwest of Tabriz, Iran. Environmental Earth Sciences,75(10),849.

Palmstrom, A., & Stille, H. (2007). Ground behaviour and rock engineering tools for underground excavations. Tunnelling and Underground Space Technology, 22(4), 363-376.

Stille, H., & Palmström, A. (2008). Ground behaviour and rock mass composition in underground excavations. Tunnelling and Underground Space Technology, 23(1), 46-64.

Lehmann, B., Orlowsky, D., & Misiek, R. (2010). Exploration of tunnel alignment using geophysical methods to increase safety for planning and minimizing risk. Rock mechanics and rock engineering,43(1),105-116.

Dahlin, T., & Loke, M. H. (2015). Negative apparent chargeability in time-domain induced polarisation data. Journal of Applied Geophysics, 123, 322-332.

[i7]کوشکی, مهدی؛ مسلم بهاروند و واحد قیاسی، ۱۳۹۴، بررسی روش های ژئوفیزیک و کاربرد آن در مطالعات اولیه ژئوتکنیکی درتونل ها و فضاهای زیرزمینی، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنفرانس، https://www.civilic.com/Paper-ICICA01-ICICA01_0195.html

چاپ شده

2019-06-18

شماره

نوع مقاله

مقالات