تاثیر مدل رفتاري ساختگاه بر دقت و تخمین تغییرشکل‌های گودهای عمیق شهری

نویسندگان

  • سعید غفارپور جهرمی گروه مهندسی ژئوتکنیک و آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

امروزه گودبرداری یکی از مراحل حساس و مهم ساخت و سازهای شهری محسوب می‌شود که همواره مهندسان تلاش می‌کنند با انتخاب روشهای مختلف آنرا تحلیل، طراحی و اجرا نمایند. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که در محیط‌های شهری، تحلیل تغییرمکان و تغییرشکل‌های اطراف گود بر اساس ضوابط و مقررات ملی ساختمان به دلیل وجود بناها و ساختمانهای اطراف گود که معمولا نسبت به نشست نامتقارن حساسیت زیادی دارند، الزامی می‌باشد. لذا مهندسان علاوه بر تحلیل پایداری گود، با استفاده از اطلاعات ژئوتکنیکی ساختگاه، هندسه گود، سربارهای اطراف گود و شبیه‌سازی مراحل گودبرداری، به ارزیابی و پیش‌بینی تغییرشکل‌ها و تغییرمکانهای اطراف گود نیز می‌پردازند. تحلیل تغییرمکان و تغییرشکل به شدت به مدل رفتاری ساختگاه (خاک و سنگ) وابسته است و برای شبیه سازی رفتار خاک در نرم افزارهای عددی، استفاده از مدلی که رفتار واقعی خاک و سنگ را به نحو مناسبی نشان دهد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این تحقیق برای یک مطالعه موردی گودبرداری عمیق 5/16 متری در شهر تهران به روش عددی با تحلیل المان محدود، به مقایسه نتایج حاصل از مدل‌ رفتاری سخت شونده و مدل رفتاری موهرکولمب پرداخته می‌شود و با نتایج حاصل از پایش و ابزارگذاری موجود در این گود مقایسه می‌شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رفتار گود و تغییرشکل‌های متاثر از عملیات حفاری و گودبرداری، با انتخاب مدل رفتاری سخت شونده در مقایسه با مدل رفتاری موهرکولمب، شباهت بیشتری با واقعیت و نتایج پایش گود دارد.

بیوگرافی نویسنده

سعید غفارپور جهرمی، گروه مهندسی ژئوتکنیک و آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

استادیار، گروه آموزشی ژئوتکنیک و آب

مراجع

Hashash, Y. M. A. and Whittle, A. J. (1996)”Ground movement prediction for deep excavations in soft clay,” Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 122(6); 474-486.

Mana, A. I. and Clough, G. W. (1981)”Prediction of movements for braced cut in clay,” Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 107(8); 759-777.

Rampello, S., Tamagnini, C. and Calabresi, G. (1992) “Observed and predicted response of a braced excavation in soft to medium clay” Proceedings, Wroth Memorial Symposium ST Catherine; College, Oxford, pp. 544-561.

Bose, S. K. and Som, N. N. (1998)”Parametric study of a braced cut by finiteelement method” Computers and Geotechnics, 22 (2); 91-107.

Clough, G. W. and O Rourke, T. D. (1990)”Construction induced movements of in-situwalls,” Proceedings, ASCE Specialty Conference on Design and Performance of Earth Retaining Structures, Cornell University, New York, pp. 439-470.

Wengang Z., Anthony T.C., Feng X. (2015). A simple prediction model for wall deflection caused by braced excavation in clays, Computers and Geotechnics, 63(1); 67–72.

Linlong Mu, Maosong Huang (2016). Small strain based method for predicting three-dimensional soil displacements induced by braced excavation, Tunnelling and Underground Space Technology, 52 (2); 12–22.

Schweiger, H. F. (2009) “Influence ofconstitutive model and EC7 design approach in FE analysis of deep excavations,” ISSMGE International Seminar on Deep Excavations and Retaining Structures, Budapest.

Smith, IM. And Su N. (1997),― Three dimensional finite element analysis of nailed soil wall curved in plan,‖ International Jornal for Numeric Analytic Meth Geomech 21(9); 583–595.

Zhang, M. and Song, E. and Chen, Z. (1999),―Ground movement analysis of soil nailing construction by three dimensional (3-D) finite element modeling (FEM),‖ Comput Geotech 25(4):191–204

Fan, CC. and Luo, JH. (2008), "Numerical study on the optimum layout of soil nailed slopes" Journal of Computer Geotechniq 35(4); 585–599.

Kim, JS. And Kim, JY. And Lee, SR. (1997) “Analysis of soil nailed earth slope by discrete element method” Journal of Computer Geotechniq, 20(1); 1–14

Sivakumar, Babu GL. And Murthy, BRS. And Srinivas, A. (2002),“ Analysis of construction factors influencing the behavior of soil nailed earth retaining walls,” journal of Ground Improvement 6(3):137–143

Brinkgreve, RBJ. And Bakker, KJ. And Bonnier, PG. (2006), ―The relevance of small-strain soil stiffness in numerical simulation of excavation and tunneling projects,‖ In: Proceedings of 6th European Conference in Geotechnical Engineering, Graz, Austria, pp. 133–139

Benz, T. (2007), “small-strain stiffness of soils and its numerical consequences,” PhD Thesis, University of Stuttgart, Germany.

Calvello, M. and Finno, RJ. (2004),― Selecting parameters to optimize in model calibration by inverse analysis, Journal of Computer Geotechniq, 31(5):411–425

Geotechnical report and the supporting structure design, commercial building project, Dezh Ista Khak Co., Artesh Blvd., Tehran, Iran.

Federal Highway Administration Report (FHWA-IF-99-015), GEOTECHNICAL ENGINEERING CIRCULAR NO.4, Ground Anchor and Anchored Systems.

Schanz T, Vermeer. and PA, Bonnier PG. (1999), The hardening soil model, formulation and verification, Proceedings of Plaxis Symposium on Beyond 2000 in Computational Geotechnics, Amsterdam, Rotterdam, Balkema, pp. 281-296.

Korff M (2009): “Deformations and damage to buildings adjacent to deep excavations in soft soils”. 1001307-004-GEO-0002, Version 02.

عشورزاده ی. و رستمی ق. "استفاده از روش ژئودتیک برای پایش و بررسی جابجایی افقی و قائم دیواره گودبرداری" نشريه علمي- ترويجي مهندسي نقشه‌برداري و اطلاعات مکاني، صفحه 9 الی 18، ديماه 94.

##submission.downloads##

چاپ شده

2022-02-26

شماره

نوع مقاله

مقالات