انتخاب بهینه سیستم پایداری به منظور بهسازی تونل‌های راه‌آهن

نویسندگان

  • سهیل غیاثوند
  • فریدون مقدس نژاد

چکیده

در آستانه گذشت یک قرن از احداث راه­آهن سراسری در ایران، هنوز مسیر­هایی وجود دارد که از زمان افتتاح به همان صورت بهره­برداری می­شود؛ تونل­ها بخش مهمی از این مسیرهای استراتژیک را تشکیل می­دهند که نیازمند بررسی جامع و سیستماتیک هستند. پژوهش حاضر به منظور انتخاب بهینه طرح بهسازی و تقویت تونل­های قدیمی انجام شده است. محور راه‌آهن تهران جنوب به عنوان مورد مطالعاتی این تحقیق انتخاب و پس از بررسی این مسیر، تونل شماره 68 (تونل کشور) با توجه به تفاوت در تنوع خصوصیات ژئومکانیکی به عنوان نمونه شاهد انتخاب شد. این تونل توسط مطالعات ژئوتکتونیکی به عمل آمده توسط نرم افزار عددی FLAC­3D مدلسازی شد و بحرانی ترین مقطع برای مطالعه تأثیر اضافه کردن سیستم­های نگهداری متداول بر ایمنی تونل مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی ایمنی، تنها مطالعات روی بخش بحرانی به نحوی انجام شد که ۴۷ سیستم نگهداری در نرم افزار FLAC­3D شبیه سازی و تحلیل به منظور بررسی ضریب ایمنی انجام شد. در مرحله بعدی هزینه اجرای هر کدام ازسیستم­های نگهداری محاسبه و عوامل «قابلیت اجرا» و  «زمان نصب و عدم تعارض با بهره برداری» توسط نظر خبرگان به صورت کمی معین و به صورت چند متغیره توسط مدل­ فازی تاپسیس بهینه سازی شد.

مراجع

A. M. Wood, Tunnelling: Management by Design, vol. 2. E & FN Spon is an imprint of the Taylor & Francis Group, 2000.

J. Heyman, The Masonry Arch. Horwood, 1982.

W. J. Harvey, “APPLICATION OF THE MECHANISM ANALYSIS TO MASONRY ARCHES,” Struct. Eng., vol. 66, no. 5, pp. 77–84, 1988.

C. Paolo, F. Stefano, and L. Alessandro, “Optimization of the fundamental choices in tunnel excavation: the Brenner Base Tunnel example,” 2000.

F. Tonon, A. Mammino, and A. Bernardini, “Multiobjective optimization under uncertainty in tunneling: application to the design of tunnel support/reinforcement with case histories,” Tunn. Undergr. Sp. Technol., vol. 17, no. 1, pp. 33–54, 2002.

W. Z. Chen, S. C. Li, W. S. Zhu, D. S. Yang, and W. M. Yang, “Excavation and optimization theory for giant underground multiple openings in high dipping laminar strata,” in TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY. UNDERGROUND SPACE FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT. PROCEEDINGS OF THE 30TH ITA-AITES WORLD TUNNEL CONGRESS SINGAPORE, 22-27 MAY 2004, 2004, vol. 19, no. 4–5.

T. Wang and Q. Fan, “Optimization of soft rock engineering with particular reference to coal mining,” Int. J. rock Mech. Min. Sci., vol. 37, no. 3, pp. 535–542, 2000.

K. You, Y. Park, and J. S. Lee, “Risk analysis for determination of a tunnel support pattern,” Tunn. Undergr. Sp. Technol., vol. 20, no. 5, pp. 479–486, 2005.

K.-I. Song, G.-C. Cho, Y.-J. Sim, and I.-M. Lee, “Optimization of a pre-improvement support system for large underground excavation,” 2006.

J. Pérez-Romero, C. S. Oteo, and P. De la Fuente, “Design and optimisation of the lining of a tunnel in the presence of expansive clay levels,” Tunn. Undergr. Sp. Technol., vol. 22, no. 1, pp. 10–22, 2007.

D.-F. Li, “Compromise ratio method for fuzzy multi-attribute group decision making,” Appl. Soft Comput., vol. 7, no. 3, pp. 807–817, 2007.

C.-T. Chen, “Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment,” Fuzzy sets Syst., vol. 114, no. 1, pp. 1–9, 2000.

##submission.downloads##

چاپ شده

2022-02-27

شماره

نوع مقاله

مقالات