تحلیل آزمایشگاهی و عددی به منظور ارزیابی تأثیر هندسه و اندازه مغزه بر مقاومت فشاری تک محوره بتن

نویسندگان

  • رضا شیرین آبادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • احسان موسوی
  • محمد علی طهماسبی
  • محمد علی طهماسبی

کلمات کلیدی:

مقاومت فشاری تک محوره، مدل عددی، مدل تجربی، بتن، آزمایش مغزه

چکیده

جهت ارزیابی مقاومت بتن در یک ساختار موجود، روش نیمه مخرب به صورت برجا همواره چالش­برانگیز است. در برخی مواقع، ناگزیر به اعمال آزمایش مغزه­گیری بر روی اعضایی مانند ستون بوده که انجام آزمایش مغزه­گیری در ستون موجب ایجاد حفره استوانه­ای یا مکعب شکل در آن می­گردد که وجود این حفره اثر منفی در ظرفیت باربری عضو داشته باشد. به بیان دیگر، هندسه آزمایش مغزه و نیز نسبت حجم و عرض/قطر حفره نسبت به ساختگاه در بتن باعث تاثير روی عضو شده و بر همين مبنا نسبت­های مذکور تأثیر بسزایی در سنجش مقاومت ساختگاه دارد. در این تحقیق، اثر حفره بر مقاومت فشاری 8 سری 5 تایی نمونه بتن با ابعاد 15×15× 15 با اندازه­های مختلف و نیز هندسه استوانه و مکعبی تهیه شد. رابطه خطی مقاومت فشاری تک محوره بتن و نسبت قطر حفره به عرض نمونه و رابطه مقاومت فشاری تک محوره بتن و نسبت حجم حفره و حجم نمونه بر اساس مدل آزمایشگاهی و عددی به صورت بار عمود بر حفره حاصل شد. نتایج حاصله نشان می­دهد، چنانچه به ترتیب حجم و قطر حفره حدود 14 و 60 درصد حجم و عرض نمونه باشد، می­تواند تا 58 و 74 درصد مقاومت فشاری تک محوره را تقلیل دهد.

##submission.downloads##

چاپ شده

2022-02-27

شماره

نوع مقاله

مقالات