مدل سازی رفتار دینامیکی پی سنگی سد مشمپا

نویسندگان

  • مجید حیدری
  • آرش رفاهی
  • جمشید آقازاده مهندسی
  • مرتضی رحیمی مدیر ژئوتکنیک شرکت مهندسی سپاسد

چکیده

در اين تحقيق، رفتار ديناميكي پي سنگی  سد مشمپا تحت بارهای لرزه ای و فشار هیدرو استاتیکی آب پشت سد مطالعه و مدلسازی شده است. سد مشمپا از نوع سد خاکی بوده و در حوضه رودخانه قزل‌اوزن در مجاورت روسـتاي مشـمپا در استان زنجان احداث شده است.  پس از ساخت مدل سد و تخصیص خصوصیات مواد به مدل، اعمال بارگذاری‌ لرزه ای بر روی سد در شرایط عدم وجود و وجود فشار هیدرواستاتیک آب بر روی سد  و تعریف شرايط مرزی حاکم بر مسئله، مدل با استفاده از  نرم‌افزار ABAQUS تحليل شده است. به‌منظور آنالیز دينامیکیِ سد، از روش صريح که مخصوص تحلیلی دينامیکیِ مدل‌های بزرگ با پاسخ‌های زمانی دينامیکی کوتاه مانند زلزله است، استفاده شده است. نتايج بدست آمده نشان می دهند که تمرکز تنش بالايي در جناح چپ سد اعمال می شود که می تواند ناشی از توپوگرافی ناهمگون منطقه باشد، اما به دلیل مقاومت بالای سنگ تکیه گاه سمت چپ سد در لایه توفی ، شکستی در این منطقه رخ نمی دهد. در حالی که با تحلیل عدی مدل، نشانه هایی از تسلیم و شکست سنگ توف در تکیه گاه راست سد مشاهده شده است

بیوگرافی نویسندگان

مجید حیدری

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

آرش رفاهی

استادیار

عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن، دانشگاه زنجان

جمشید آقازاده مهندسی

استاد، دانشکده مهندسی متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مراجع

Bowels, J. E. 1996. Foundation analysis and design. New York: McGraw- Hill Inc.

Ramamurthy, T. 1995. Bearing capacity of rock foundations. Conf rock foundation., R.Yoshinaka & K. Kikuchi eds, Rotterdam: Balkema.

Serrano, A. & Olalla, C. 1998. Ultimate bearing capacity of an anisotropic discontinuous rock mass, Part I: Basic modes of failure. International journal of rock mechanics and mining sciences. 35 (3): 301-324.

Serrano, A. & Olalla, C. 1998. Ultimate bearing capacity of an anisotropic discontinuous rock mass, Part II: Determination procedure. International journal of rock mechanics and mining sciences. 35 (3): 325-348.

Yang, X. L. & Yin, J. H. 2005. Upper bound solution for ultimate bearing capacity with a modified Hoek-Brown failure criterion. International journal of rock mechanics and mining sciences. 42: 550-560

وفائیان،م،1369تأثیر زلزله بر سدهاي خاکی،جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان.

حسين زاده، آرش، تحليل عددی سه‌بعدی تنش- کرنش سدهای بتني قوسي با مدل‌سازی دقیق‌تر محدوده سنگ پي (مطالعه موردی سد کارون 3) دانشکده فني، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران، پایان‌نامه کارشناسي ارشد،

Monobe, N, A.Takata and M.Matamura, (1963)."Seismic Stability Of Earth Dams", 2nd ICOLD cong., Vol.IV, Washington D.C

راهنماي تحليل و طراحي لرزهاي سدهاي خاكي و سنگ‌ریزه‌ای 1392

مطالعات مرحله دوم سد مخزني مشمپا جلد نوزدهم —گزارش سيماي طرح دی‌ماه 1387

مطالعات مرحله دوم سد مخزني مشمپا جلد پنجم- مطالعات تحليل بدنه سد

باقری، ب.، عباسی، م. و کتابچی، م. 1392. مرجع کاربردی نرم‌افزار Abaqus (همراه با حل مسائل پلاستیسیته و الاستیسیته). انتشارات دانشگاهی کیان، چاپ دوم. تهران.

مطالعات مرحله دوم سد مخزني مشمپا جلد بيستم —گزارش زمین‌شناسی خرداد 1392

##submission.downloads##

چاپ شده

2022-02-25

شماره

نوع مقاله

مقالات