تاثیر کمیت های برشی بین خاک و بلوک ها‌ بر پایداری شیروانی‌های مخلوط سنگی

نویسندگان

  • مهدی امینی
  • عماد خراسانی
  • محمد فاروق حسینی

چکیده

 

محیط برخی از شیروانی­ها از مجموعه­ای از بلوک­های سنگی که در میان خاک قرار گرفته­اند تشکیل شده است که به آن­ها شیروانی­های مخلوط سنگی اطلاق می­گردد. در این شیروانی­ها، بخشی از سطح لغزش احتمالی در محیط خاکی قرار می­گیرد و بخش دیگر آن از محل تماس بین بلوک­های سنگی و خاک عبور می­کند. بنابراین کمیت­های برشی بین بلوک­های سنگی و خاک روی پایداری شیروانی­های مذکور تاثیر به سزایی دارند. تا کنون این موضوع به صورت کمی توسط محققین مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله با تحلیل حساسیت، تاثیر ضریب چسبندگی و زاویه اصطکاک سطح تماس بین خاک و بلوک‌های سنگی بر روی پایداری شیروانی مخلوط سنگی بررسی می‌گردد. به این منظور از روش عددی المان محدود و ساخت 146 مدل تئوری استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، در کل، حساسیت شیروانی به زاویه اصطکاک بین خاک و بلوک بیشتر از ضریب چسبندگی بین این واحدها است. همچنین تغییر در کمیت­های فوق می­تواند تا 50 درصد فاکتور ایمنی شیروانی مخلوط سنگی را تغییر دهد. بنابراین برای تحلیل پایداری شیروانی­های مذکور، کمیت­های مذکور باید حتماً به طور خاص مورد توجه قرار گیرد.  

 

مراجع

Medley, E. (1994). The Engineering Characterization of Melanges and Similar Block-in-Matrix Rocks (BIMRock's) (Ph.D. Thesis). University of California, Berkeley.

Medley, E., & Sanz, P. (2004). Characterization of Bimrocks (Rock/Soil Mixtures) With Application to Slope Stability Problems. Eurock 2004 and 53rd Geomechanics Colloquium. Salzburg, Austria, Oct.

Barbero, M., Bonini, M., & Borri-Brunetto, M. (2012). Numerical Simulations of Compressive Tests on Bimrock. EJGE, Vol. 17, 3397-3414.

Kalender, A., Sonmez, H., Medley, E., Tunusluoglu, C., & Kasapoglu, K. (2014). An approach to predicting the overall strengths of unwelded bimrocks and bimsoils. J. of Engineering Geology, 183, 65-79.

Medley, E. (2001). Orderly Characterization of Chaotic Franciscan Melanges. J. Eng.Geol.Geomech. Tunn. , 19, 20-33.

Haneberg, W. (2004). Simulation of 3D Block Populations to Characterize Outcrop Sampling Bias in Bimrocks. J. Eng.Geol.Geomech. Tunn. , 22, 19-26.

Altinsoy, H. (2006). A Physical Based Model Investigation for Determination of Shear Strength of Block in Matrix Rocks (MSc Thesis). . Hacettepe University, Geological Engineering Department, Ankara, Turkey, 91 pp.

Lindquist, E. (1994). The Strength and Deformation Properties of Mélange (Ph.D. Thesis). University of California, Berkeley.

Lindquist, E., & Goodman, R. (1994). The strength and deformation properties of a physical model mélange. Proc. 1st North American Rock Mech. Symp., (pp. 843–850). Austin, Texas.

Afifipour, M., & Moarefvand, P. (2014). Mechanical behavior of bimrocks having high rock block proportion. Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 65, 40–48.

Coli, N., Berry, P., & Boldini, D. (2011). In situ non-conventional shear tests for the mechanical characterisation of a bimrock (BimTest). Int. J. Rock Mech. Min. Sci. , 48, 95–102.

Riedmüller, G., Brosch, F., Klima, K., & Medley, E. (2001). Engineering geological characterization of brittle faults and classification of fault rocks. J. Eng.Geol.Geomech. Tunn. , 19, 13–19.

Sonmez, H., Gökçeoğlu, C., Medley, E., Tuncay, E., & Nefeslioglu, H. (2006). Estimating the uniaxial compressive strength of a volcanic “bimrock”. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. , 43, 554–561.

Dunlap, A. (1997). The Golden Ratio and Fibonacci Numbers. World Scientific Publishing.

Livio, M. (2002). The Golden Ratio: The Story of Phi, The World's Most Astonishing Number. New York: Broadway Books. ISBN 0-7679-0815-5.

##submission.downloads##

چاپ شده

2020-06-26

شماره

نوع مقاله

مقالات