مطالعه آزمایشگاهی اثر طول بازه تحت فشار بر روی فشار شکست در روش شکست هیدرولیکی

نویسندگان

  • سید رحمان ترابی دانشکده معدن، نفت وژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
  • حامد شیرازی دانشکده معدن، نفت وژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
  • فرهنگ سرشکی دانشکده معدن، نفت وژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
  • حسین میرزایی دانشکده معدن، نفت وژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

شکست هیدرولیکی در مقایسه با دیگر روش‌های موجود، روشی ساده و سریع برای اندازه‌گیری تنش‌های برجا است. این روش به منظور تعیین بزرگی و جهت تنش‌های افقی حداکثر و حداقل در چاه‌های عمیق یا در چال‌های کم عمق که معمولا با دیگر روش‌ها مقدور نیست، مورد استفاده قرار می‌گیرد. موضوع این مقاله، بررسی تاثیر فاصله بین پکرها بر روی فشار شکست در روش شکست هیدرولیکی است. در این رابطه، یک مدل فیزیکی آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد و تعداد زیادی آزمایش انجام شد. نتایج نشان دادند که با افزایش نسبت طول بازه تحت فشار به قطر چاه تا حدود 7، فشار شکست کاهش می‌یابد و از این مقدار به بعد، به سمت یک مقدار ثابت تمایل دارد.

بیوگرافی نویسندگان

سید رحمان ترابی، دانشکده معدن، نفت وژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

استاد

حامد شیرازی، دانشکده معدن، نفت وژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشجوی دکترا

فرهنگ سرشکی، دانشکده معدن، نفت وژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشیار

حسین میرزایی، دانشکده معدن، نفت وژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشیار

مراجع

فهیمی¬فر احمد، سروش حامد (1389) آزمایش‌های مکانیک¬سنگ، مبانی نظری و استانداردها، جلد دوم، آزمون‌های صحرایی. انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

Brace, W. F., and D. L. Kohlstedt, Limits on Lithospheric Stress Imposed by Laboratory Experiments, Journal of Geophysical Research, Vol. 85, No. B11, pages 6248-6252, November 10, 1980.

Kumar, N., A. Varughese, V. K. Kapoor and A. K. Dhawan, In Situ Stress Measurement and Its Application For Hydro-Electric Projects—An Indian Experience in The Himalayas. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Vol. 41, No. 3, 2004.

Jinsong Huang, D. V. Griffiths and Sau-Wai Wong, In situ stress determination from inversion of hydraulic fracturing data. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 48, 476–481, 2011.

Haimson, B.C. and F.H. Cornet ISRM Suggested Methods for rock stress estimation—Part 3: hydraulic fracturing (HF) and/or hydraulic testing of pre-existing fractures (HTPF). International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 40, 1011–1020, 2003.

Meng Wen, Chen Qun-Ce, Du Jian-Jun, Feng Cheng-Jun, Qin Xiang-Hui and An Qi-Mei, In-Situ Stress Measurements in Singapore. Chinese Journal of Geophysics Vol.55, No.4, 2012, pp: 429–437, 2012.

Yang, T. H., L. G. Tham, C. A. Tang, Z. Z. Liang and Y. Tsui, Influence of Heterogeneity of Mechanical Properties on Hydraulic Fracturing in Permeable Rocks, October 1, 2003.

Wang, S.Y., L. Sun, A.S.K. Au, T.H. Yang and C.A. Tang, 2D-numerical analysis of hydraulic fracturing in heterogeneous geo-materials, Construction and Building Materials 23, 2196–2206, 2009.

Hiroyuki Shimizu, Sumihiko Murata and Tsuyoshi Ishida, The distinct element analysis for hydraulic fracturing in hard rock considering fluid viscosity and particle size distribution, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 48, 712–727, 2011.

Haimson, B and C. Fairhurst, In-Situ Stress Determination at Great Depth By Means Of Hydraulic Fracturing, Rock Mechanics-Theory and Practice, chapter 28, 1969.

Jian Zhou, Yan Jin and Mian Chen, Experimental investigation of hydraulic fracturing in random naturally fractured blocks, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, P. 1193–1199, 2010.

Zang Arno, OveStephansson and BezalelHaimson, Stress Field of the Earth’s Crust, Springer Dordrecht Heidelberg London New York, ISBN 978-1-4020-8443-0, 2009.

Choi Sung O, Numerical Study on the Estimation of the Shut-in Pressure in Hydraulic Fracturing Test, Geosystem Eng., 6(3), 55-62, September, 2003.

Guo, F., N. R. Morgenstern and J. D. Scott, Inerpretation of Hydraulic Fracturing Breakdown Pressure, Int. J. Rock Mech. Min. Sci. &Geomeeh, Abstr, Vol. 30, No. 6, pp. 617-626, 1993.

Nawrocki P. A., Alterations of Breakdown Pressures in Rocks Exhibiting Stress-dependent Mechanical Properties, The 12th International Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG), 1-6 October, Goa, India, 2008.

American Society For Testing and Materials, Standard Test Method for Determination of the In-Situ Stress in Rock Using the Hydraulic Fracturing Method, 1997.

Hosseini, S.M.A., Sereshki, F., Shariati, M., Jalali, S.M.E and Cortogino, F., Development of a new creep testing equipment to obtain long-term deformation parameters of salt, Journal of mining & Environment, Vol.3, No.1, 27-32, 2012.

##submission.downloads##

چاپ شده

2018-01-01

شماره

نوع مقاله

مقالات