ارزیابی بهره وری ماشین حفر تونل دو سپره با استفاده از سیستم امتیاز توده سنگ

نویسندگان

  • امید لطفی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
  • ابراهیم قاسمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مقاله ارتباط بین امتیاز توده ‌سنگ (RMR) با بهره‌وری (U) ماشین حفر تونل دو سپره مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور در ابتدا گزارش‌های روزانه‌ی حفاری در تونل انتقال آب نوسود (قطعه جنوبی لیله) مورد بررسی و مقدار RMR و تأخیرهای پروژه در سازندهای مختلف زمین‌شناسی در 5/4 کیلومتر از طول این تونل ثبت گردید. نتایج نشان داد که بهره‌وری کلی ماشین 10 درصد و بیشترین تأخیرها مربوط به شرایط نامساعد زمین‌شناسی (GRRD) می­باشد. در ادامه ارتباط بین RMR با GRRD و U به کمک فرم‌های گوناگون آنالیز رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. در میان روابط تجربی توسعه داده شده، بهترین روابط به منظور پیش‌بینی GRRD و U در تونل مورد مطالعه به صورت تابع چند جمله‌ای درجه دو می­باشند. سپس با ایجاد یک پایگاه داده‌ی بزرگ‌تر شامل داده­های شش پروژه‌ی تونل‌سازی یک مدل جامع به منظور ارزیابی بهره‌وری TBMهای دو سپر ارائه شد. این مدل به فرم لگاریتمی بوده و قادر است به کمک مقادیر RMR تخمین اولیه‌ای از U برای ماشین‌های TBM دو سپره فراهم آورد. عملکرد روابط توسعه داده شده در این مقاله به کمک شاخص‌های آماری گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمامی معادلات پیشنهاد شده از دقت بالایی برخوردارند و می‌توانند با نرخ خطای قابل قبولی تخمین اولیه‌ای از GRRD و U بر اساس مقدار RMR ارائه دهند.

##submission.downloads##

چاپ شده

2018-01-01

شماره

نوع مقاله

مقالات