جزئیات نویسندگان

اکبردوست, جواد, استادیار، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک, ایران