جزئیات نویسندگان

حق نژاد, علی, گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران, ایران