جزئیات نویسندگان

جلیلی کشتیان, یاور, دانشگاه صنعتی ارومیه