تعیین پارامترهای ژئومکانیکی و ظرفیت باربری مجاز پی‌های سنگی مخازن سطحی نفت خام در جزیره خارک

نویسندگان

  • سعید سلطانی محمدی
  • شکراله زارع
  • مجید نیکخواه
  • مهدی قنواتی نسب

چکیده

پی‌های سنگی در مقایسه با پی‌های خاکی به دلیل ماهیت سنگی آن‌ها دارای مقاومت و صلبیت بیشتری بوده و به همین دلیل در مقابل بسیاری از بارهای وارده، باربری لازم را از خود نشان می‌دهند. اما عواملی از قبیل خردشدگی توده سنگ، وجود ناپیوستگی‌ها، هوازدگی شدید، وجود حفرات کارستی، گسله‌داری و غیره موجب کاهش باربری آن‌ها می‌شود. جزیره خارک یکی از مهم‌ترین پایانه‌های صادرات نفت ایران است که در آن مخازن عظم ذخیره سازی نفت خام با ظرفیت‌های مختلف ایجاد شده است. این مخازن نیاز به پی مناسب دارند که هم ظرفیت باربری کافی داشته و هم بتواند نشست را محدود کند. در این پژوهش روش‌های مختلف تعیین ظرفیت باربری شامل؛ استفاده از آیین نامه‌ها، روش‌های تجربی، روش‌های تحلیلی و روش عددی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه ظرفیت باربری پی‌های سنگی مخازن ذخیره سازی نفت خام واقع در جزیره خارک توسط روش‌های مختلف تعیین می‌شود. در این ارتباط به منظور بررسی ناپیوستگی‌ها و عوامل ضعیف ساختاری از شاخص مقاومت زمین شناسی استفاده شده است. نتایج بررسی‌ها و مطالعات نشان می‌دهد که ناپیوستگی‌ها تاثیر زیادی در ظرفیت باربری پی‌های سنگی دارد. ظرفیت باربری و نشست پی‌های جزیره خارک در حد مجاز بوده و برای ساخت مخازن ذخیره سازی نفت خام مناسب است.

مراجع

رهائی ع، (1377). اصول مهندسی پی. دانشگاه صنعتی امیر کبیر. ISBN: 978-964-463-337-9.

Wyllie, D. C. (2005). Foundation on rock. Second Editions, Principal, Golder Associates, Consulting Engineers Vancouver, Canada. ISBN 0-203-47767-7.

Brown, W. D. (1994) Rock foundation. US Army Corps of Engineering. EM110-1-2908.

گشتاسبی، ک. نیکخواه، م. دلیری، م. (1380). بررسی روش های تخمین ظرفیت باربری پی‌های سنگی. اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران. .IRMC01_040

Serrano, A., &Ollala, C. (1994), Ultimate Bearing Capacity Of Rock Masses. International Journal of Rock Mechanic, Vol. 31.NO.2. Doi:10.1016/0148-9062(94)92799-5.

Serrano, A., & Olalla, C., & Gonzalez, J. (2000), Ultimate bearing capacity of rock masses based on the modified Hoek-Brown criterion. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 37 (2000) 1013-1018. Doi:10.1016/j.ijrmms.2015.12.014.

Serrano, A., & Olalla, C. (1996). Allowable bearing capacity of rock foundations using a Non- linear failure criterium. Int.j rock mech. Sci, vol 33 .No4. Doi:10.1016/0148-9062(95)00081-X.

Olalla, C. (2014). Foundations on rock masses. Rock Engineering and Rock Mechanics, Structures in and on Rock Masses, London, 978-1-13800149-7. DOI: 10.1201/b16955-6.

Kulhawy, F.H., & Carter, J.P. ( 1992). Settlement and bearing capacity of foundations on rock masses and socketed foundations in rock masses. Engineering in rock masses. p. 231–45. Doi:10.1016/B978-0-7506-1965-3.50016-9

کرمی، م. ابره، ب. فرامرزی، ل. (1391). آموزش کاربردی نرم افزار FLAC3D. ویرایش دوم، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان. . ISBN: 978-600-5151-39-8

شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی ایران، (1387). پروژه مخازن ذخیره سازی نفت خام در جزیره خارک. بوشهر، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان بوشهر.

Marinos, G., & Marinos, V., & Hoek, E. (2007). Geological Strength Index (GSI). A characterization tool for assessing engineering properties for rock masses, Workshop on Underground Works under Special Conditions. DOI: 10.1201/NOE0415450287.ch2.

Bowles, J. E. (1997). Foundation Analysis and Design. fifth edition; McGraw-Hill Companies. 277-280. ISBN 0-07-912247-7.

##submission.downloads##

چاپ شده

2017-09-20

شماره

نوع مقاله

مقالات